KANTON SREDIŠNJA BOSNA
MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, ZNANOSTI, KULTURE I ŠPORTA
DOKUMENTI
Tumacenje odredbi kolektivnog ugovora za oblast osnovnog obrazo.pdf
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o osposobljavanju za vozaca motornih vozila.pdf
Popis udzbenika 2017-2018 - strukovne skole.pdf
Popis Udzbenika 2017-2018 - osnovne skole.pdf
Popis udzbenika 2017-2018 - gimanzija.pdf
Pravilnik o pedagoskim mjerilima za srednje skole.pdf
Odluka raspodjeli sredstava za sport - Proljetna kotizacija 2016-2017.pdf
Odluka o raspodjeli sredstava namijenjenih opcinama.pdf
Odluka raspodjeli sredstava za sport - Potpora za rad.pdf
Odluka raspodjeli sredstava za sport - Jesenja kotizacija 2017-2018.pdf
OPCINE 2017- IZVJESCE-OBRAZAC-H.doc
SPORT 2017- IZVJESCE-OBRAZAC -H.docx
Zakon o predskolskom odgoju i obrazovanju.pdf
Kalendar rada OS i SS koje NPP izvode na hrvatskom jeziku za skolsku 2017-2018 godinu.pdf
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovnom skolstvu.pdf
Zakon o osnovnom skolstvu.pdf
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o srednjem skolstvu.pdf
Zakon o srednjoj skoli.pdf
Pravilnik o dopunama pravilnika o kriterijima raspodjele sredstava za sport.pdf
Zakon o obrazovanju odraslih osoba.pdf
Odluka izdvajanju sredstava 30.000.pdf
Odluka raspodjeli sredstava sport 9.000.pdf
Odluka raspodjeli sredstava sport 23.300.pdf
Odluka o programu utroska sredstava sa kriterijima raspodjele za sport.pdf
Odluka o raspodjeli sredstava za sport 700.pdf
Odluka o raspodjeli sredstava za sport 70.050.pdf
KULTURA - Obrazac K-4 za izvjesce o utrosku sredstava.pdf
Pravilnik o kriterijima raspodjele sredstava za sport.pdf
Pravilnik o sadrzaju i nacinu vodenja registra sportskih klubova i sportskih saveza te registra sportskih strucnih djelatnika.pdf
OBRAZAC BROJ 5 - IZVJESCE O NAMJENSKOM UTROSKU SREDSTAVA ZA SPORT DOBIVENIH IZ PRORACUNA KSB U 2016. GODINI.doc
Obrazac br 3.doc
Obrazac br 2.doc
Obrazac br 1.doc
odluka_raspodj_sredst_sport_227.700.pdf
odluka_raspodj_sredst_sport_8.000.pdf
Odluka o raspodjeli dijela sredstava za sport 61.300.pdf
Odluka o raspodjeli sredstava u oblasti kulture po Javnom pozivu 2016.godine.pdf
Pravilnik o vrsti vlastitih i ostalih prihoda te nacinu i rokovima njihove raspodjele u osnovnim i srednjim skolama.pdf
Pravilnik o ocjenjivanju i napredovanju odgojitelja i strucnih suradnika.pdf
Pravilnik o kriterijima nacinu i postupku raspodjele sredstava za programe iz oblasti kulture.pdf
Pravilnik o dopunama Pravilnika o pracenju napredovanja provjeravanju i ocjenjivanju ucenika u osnovnoj skoli.pdf
Popis udzbenika 2016-2017.pdf
Kriterije oslobadanja ucenika od placanja nakande i trosarine.pdf
KALENDAR RADA 2016-2017.pdf
Izmjena Dopuna nastavnih planova i programa na hrvatskome jeziku za osmogodisnje i devetogodisnje osnovne skole u Kantonu Sredisnja Bosna.pdf
POPIS OBVEZNIH UDZBENIKA NA HRVATSKOM JEZIKU ZA 2015.-2016..pdf
KALENDAR RADA 2015-2016 NPP NA HRVATSKOM JEZIKU.pdf
Obrazac poziva za organiziranje izvanucionicke nastave.pdf
Pravilnik o izboru imenovanju i radu skolskih odbora osnovnih i srednjih skola u Kantonu Sredisnja Bosna.pdf
Dopune nastavnih planova i programa na hrvatskome jeziku za osmogodisnje i devetogodisnje osnovne skole u Kantonu Sredisnja Bosna.pdf
Dopune nastavnih planova i programa na hrvatskome jeziku za gimnazije i strukovne skole u Kantonu Sredisnja Bosna.pdf
Dopune nastavnih planova i programa na bosanskome jeziku za srednje skole u Kantonu Sredisnja Bosna.pdf
Pravilnik o strucno-pedagoskom nadzoru u odgojno-obrazovnim ustanovama u Kantonu Sredisnja Bosna.pdf
Pregled rada izvannastavne aktivnosti.pdf
Izmjene i dopune pravilnika o postupku akreditacije visokoskolskih ustanova i studijskih programa.pdf
Instrukcija o mjerilima kriterijima i evidencijama te nacinu i postupku utvrdivanja zadovoljenosti uvjeta za osnivanje i rad ustanova za obrazovanje odraslih u KSB.pdf
Pravilnik o sadrzaju i nacinu vodenja registra kulturnih ustanova Kantona sredisnja Bosna.pdf
Pravilnik o postupku akreditacije visokoskolskih ustanova i studijskih programa.pdf
Pravilnik o organiziranju i izvedbi skolskih izleta i skolskih ekskurzija te drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan skole.pdf
Dopuna Nastavnoga plana i programa na hrvatskome jeziku za devetogodisnje osnovne skole u Kantonu Sredisnja Bosna.pdf
Pravilnik o primjeni informacijskog sustava EMIS u osnovnim i srednjim skolama u KSB.pdf
Pravilnik o polaganju strucnog ispita.pdf
PROTOKOL O POSTUPANJU U SLUCAJU NASILJA U SKOLI.pdf
POPIS OBVEZNIH UDZBENIKA NA HRVATSKOM JEZIKU ZA 2014.-2015..pdf
Pravilnik o sadrzaju obliku i nacinu vodenja dokumentacije evidencije i obrazovnih isprava u srednjoj skoli.pdf
Pravilnik o sadrzaju obliku i nacinu vodenja dokumentacije evidencije i obrazovnih isprava u osnovnoj skoli.pdf
Kalendar rada osnovnih i srednjih skola za skolsku 2014.-2015. godinu..pdf
Nastavni plan i program (od VI do IX razreda devetogodisnje osnovne skole) za skole koje realiziraju nastavu na bosanskom jeziku.pdf
Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predskolskog odgoja.pdf
Standardi i normativi za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na podrucju KSB.pdf
Kriterije bodovanja kandidata za zasnivanje radnog odnosa.pdf
Pravilnik o pracenju napredovanja provjeravanju i ocjenjivanju ucenika u osnovnoj skoli.pdf
Zakon o kulturi.pdf
Pravilnik o uvjetima i nacinu ostvarivanja eksperimentalnih programa u osnovnim skolama.pdf
Pravilnik o polaganju predmetnih i razrednih ispita u osnovnoj skoli.pdf
Pravilnik o izboru ustroju i radu skolskih odbora.pdf
Pravilnik o postupku utvrdivanja uvjeta za upis u registar srednjih skola.pdf
Pravilnik o natjecanju ucenika osnovnih i srednjih skola.pdf
Pravilnik o odgoju i obrazovanju djece s teskocama u razvoju i s posebnim obrazovnim potrebama u osnovnoj i srednjoj skoli.pdf
Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o polaganju strucnog ispita.pdf
Pravilnik o pedagoskim mjerilima za osnovne skole.pdf
Zakon o visokom obrazovanju.pdf
Zakon o sportu.pdf
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o sportu.pdf
Eticki kodeks za clanove povjerenstva.pdf
Pravilnik o postupku utvrdivanja uvjeta za upis u registar visokoskolskih ustanova te o sadrzaju i nacinu vodenja registra.pdf
Nastavni plan i program (od I do V razreda devetogodisnje osnovne skole) za skole koje realiziraju nastavu na bosanskom jeziku.pdf
Sporazum o nacinu ostvarivanja prava na place i naknade zaposlenika u osnovnom skolstvu.pdf
Pravilnik o sastavu i radu povjerenstva maticara.pdf
Pravilnik o vrednovanju i ocjenjivanju ucenika u srednjoj skoli.pdf
Kolektivni ugovor za djelatnost srednjeg skolstva u KSB.pdf
Kriteriji bodovanja kandidata za zasnivanje radnog odnosa nastavnika strucnih suradnika i ostalih zaposlenika u osnovnim i srednjim skolama na podrucju KSB.pdf
Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog skolstva u KSB.pdf
Aneks kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog skolstva u KSB.pdf
Popis udzbenika na hrvatskom jeziku za skolsku 2013.-2014. godinu.pdf
Popis udzbenika na bosanskom jeziku za skolsku 2013.-2014. godinu.pdf
Nastavni plan i program na hrvatskome jeziku za devetogodisnje osnovne skole u Bosni i Hercegovini.pdf
Kalendar rada osnovnih i srednjih skola za skolsku 2013.-2014. godinu..pdf
Osnove kvalifikacijskog okvira u Bosni i Hercegovini.pdf
Nastavni plan i program na hrvatskome jeziku za gimnazije u Bosni i Hercegovini.pdf
NAJNOVIJE